Whistleblower
Login

Ergo Hestia – aktualne polisy

Nr polis Ergo Hestii na sezon 2022/2023 – ważne do 31.10.2023:

Polisa nr 436000297118 (Świat)
oraz 436000297117 (Europa)

Numery alarmowe do Ergo Hestii:
+48 801 107 107
+48 (58) 555 5 555
lub +48 (58) 555 6 555

 

Sposób postępowania w razie wypadku / choroby w trakcie podróży służbowej:

W razie wystąpienia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest w terminie 3 dni od daty powstania szkody powiadomić Ubezpieczyciela – Hestię. Proponujemy 1 z 2 rozwiązań:

 

1. Jeśli poszkodowany jest w stanie samodzielnie zgłosić zdarzenie przed konsultacją medyczną (wypadek, chorobę):

Najlepiej skontaktować się niezwłocznie z infolinią:
+48 801 107 107, +48 (58) 555 5 555 lub +48 (58) 555 6 555
Wówczas nadany zostanie nr szkody oraz ustalony zostanie sposób udzielenia pomocy oraz sposób rozliczenia.

Natychmiastowe poinformowanie ubezpieczyciela niesie ze sobą 2 korzyści:
• Wskazana zostanie placówka medyczna współpracująca z ubezpieczycielem, która udzieli pomocy
• możliwość bezkosztowego rozliczenia miedzy placówką medyczną i ubezpieczycielem, wówczas poszkodowany nie musi płacić za konsultacje lekarską / pobyt w szpitalu oraz uzyskaną pomoc

 

2. Jeśli poszkodowany nie jest w stanie zgłosić zdarzenia przed konsultacją medyczną:

Należy poddać się leczeniu.

Wówczas po udzieleniu pomocy medycznej należy podać placówce medycznej, która udzieliła pomocy, dane dotyczące Polisy Podróży Eryk w celu rozliczenia usługi.


Ergo Hestia – current policies

Ergo Hestia’s policy numbers – valid until 31.10.2023:

Policy number: 436000297118 (World)
and 436000297117 (Europe)

Ergo Hestia hotline:
+48 801 107 107
+48 (58) 555 5 555
lub +48 (58) 555 6 555

 

Procedure in case of accident or illness during a business trip:

In case of accident, you are obliged to inform the Insurer – Ergo Hestia within 3 days. We propose 1 of 2 solutions:

 

1. If the victim is able to independently report the event before medical consultation (accident, illness):

Immediately call the hotline:
+48 801 107 107, +48 (58) 555 5 555 lub +48 (58) 555 6 555
A claim number will be assigned and the method of providing assistance and settlement will be determined.

There are 2 benefits to informing your insurer immediately:

  • They will indicate a medical facility cooperating with the insurer, which will provide assistance.
  • the possibility of cost-free settlement beetwen the medical facility and insurer, so the injured party does not have to pay for medical consultation and the obtained assistance.

 

2. If the victim is unable to report the incident prior to medical consultation:

You must undergo treatment.

Then, after providing medical assistance, you must provide the details of Eryk’s Travel Policy to medical facility, in order to settle the service.

Eryk logo Eryk logo