Whistleblower
Login

Ergo Hestia – aktualne polisy – ENG version below

Nr polis Ergo Hestii na sezon 2023/2024 – ważne do 31.10.2024:

Polisa nr 436000333863 (Świat)
oraz 436000333865 (Europa)

Numery alarmowe do Ergo Hestii:
+48 801 107 107
+48 (58) 555 5 555
lub +48 (58) 555 6 555

 

Sposób postępowania w razie wypadku / choroby w trakcie podróży służbowej:

W razie wystąpienia wypadku Ubezpieczony obowiązany jest w terminie 3 dni od daty powstania szkody powiadomić Ubezpieczyciela – Hestię. Proponujemy 1 z 2 rozwiązań:

 

1. Jeśli poszkodowany jest w stanie samodzielnie zgłosić zdarzenie przed konsultacją medyczną (wypadek, chorobę):

Najlepiej skontaktować się niezwłocznie z infolinią:
+48 801 107 107, +48 (58) 555 5 555 lub +48 (58) 555 6 555
Wówczas nadany zostanie nr szkody oraz ustalony zostanie sposób udzielenia pomocy oraz sposób rozliczenia

Natychmiastowe poinformowanie ubezpieczyciela niesie ze sobą 2 korzyści:

 • Wskazana zostanie placówka medyczna współpracująca z ubezpieczycielem, która udzieli pomocy,
 • możliwość bezkosztowego rozliczenia miedzy placówką medyczną i ubezpieczycielem, wówczas poszkodowanynie musi płacić za konsultacje lekarską / pobyt w szpitalu oraz uzyskaną pomoc

 

2. Jeśli poszkodowany nie jest w stanie zgłosić zdarzenia przed konsultacją medyczną:

 

NALEŻY:

 • podać najbliższej placówce medycznej, która udzieliła pomocy, dane dotyczące Polisy Podróży Eryk w celu rozliczenia usługi.

UWAGA! Istnieje prawdopodobieństwo odmówienia rozliczenia bezgotówkowego – wówczas prosimy o pokrycie kosztów i ubieganie się o ich zwrot w ramach zgłoszonej szkody. W przypadku braku odpowiedniej sumy oraz w celu ustalenia dalszego postępowania, prosimy o kontakt z HSEQ@eryk.com w celu ustalenia dalszego postępowania mającego na celu rozliczenie szkody.

 • w ciągu 3 dni zgłosić szkodę do ubezpieczyciela – Ergo Hestii. Szkodę można zgłosić przez infolinię lub formularz na stronie Ergo Hestii.

ABY ZGŁOSIĆ SZKODĘ ZWIĄZANĄ Z POMOCĄ MEDYCZNĄ, POTRZEBUJESZ:
• dokładny opis zdarzenia
• dokumentacje medyczną
• faktury

Do zgłoszenia innej szkody potrzebujesz:
dokładny opis zdarzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją likwidatora szkody. W zależności od konkretnego przypadku, wymagana dokumentacja może się różnić.

Szczegółowy zakres i sumy ubezpieczenia znajdziecie w polisach: 

 • Świat – klik.
 • Europa – klik
 • Ogólne warunki ubezpieczenia – klik

Ergo Hestia – current policies

Ergo Hestia’s policy numbers – valid until 31.10.2024:

Policy number: 436000333863 (World)
and 436000333865 (Europe)

Ergo Hestia hotline:
+48 801 107 107
+48 (58) 555 5 555
lub +48 (58) 555 6 555

 

Procedure in case of accident or illness during a business trip:

We suggest these solutions:

 

1. . If the victim is able to independently report the event before medical consultation (accident, illness):

Immediately call the hotline:
+48 801 107 107, +48 (58) 555 5 555 lub +48 (58) 555 6 555
A ticket number will be assigned and the method of providing assistance and settlement will be determined.

There are 2 benefits to informing your insurer immediately:

 • They will indicate a medical facility cooperating with the insurer, which will provide assistance,
 • the possibility of cost-free settlement beetwe the medical facility and insurer, so the injured party does not have to pay for medical consultation and the obtained assistance.

 

2. If the victim is unable to report the incident prior to medical consultation:

YOU NEED TO:

 • Undergo treatment

Then, after providing medical assistance, you must provide the details of Eryk’s Travel Policy to medical facility, in order to settle the service.

NOTE: There is a probability that cashless settlement will be refused – then please cover the cost and apply for reimbursement. If you do not have enough money please contact HSEQ for support and to determine further steps.

 • Inform the insurer (Ergo Hestia) within 3 days. The incident can be reported via hotline or the form on the Ergo Hestia website.

TO REPORT A MEDICAL CLAIM, YOU NEED:
• detailed description of the event
• medical records
• invoices

To report other incident you need:

a detailed description of the event and then you need to follow the instructions of the loss adjuster. Depending on the specific case, the required documentation may vary.

The detailed scope and sums insured can be found in the policies:

Eryk logo Eryk logo Contact